Conveni o Liquidació

Una vegada determinada la massa activa i passiva i finalitzat el termini d’impugnació, es fixa la fase de conveni o liquidació.


Obertura de conveni
El conveni és un document a través del qual s’intenta donar satisfacció a tots els creditors/es, generant expectatives de cobrament mentre al mateix temps es pretén mantenir l’activitat empresarial i professional de la persona deutora de la forma més beneficiosa possible per a ella.

Una vegada acceptat el conveni, es declara aprovat mitjançant sentència i se li donarà l’oportuna publicitat registral i el conveni serà plenament eficaç i d’obligat compliment.

Per a determinar l’existència del conveni es tindran en compte els següents factors:

  • Que la persona deutora no hagi sol·licitat liquidació.
  • Que ho determini expressament la Llei.

Per a determinar la liquidació:

  • Ho ha d’haver sol·licitat la persona deutora expressament.
  • Sol·licitud expressa d’un creditor.
  • Casos que ho determini expressament la Llei Concursal.

Liquidació
Encara que l’objectiu fonamental del concurs és restituir el deutor en l’exercici de les seves activitats empresarials al mateix temps que se satisfan els interessos dels creditors/es, pot obrir-se la fase de liquidació de la persona deutora per dues raons:

  • Que el propi deutor no desitgi mantenir la seva activitat i sol·liciti la liquidació expressament.
  • Que no sigui possible pactar un conveni amb els creditors/es satisfactori per a totes les parts.

L’objectiu final en aquest cas serà el repartiment dels béns i drets de la massa activa entre els creditors/es. En aquest cas no es persegueix (com en el cas de conveni) mantenir l’activitat professional o empresarial de la persona deutora, sinó maximitzar els béns i drets dels quals disposa per a satisfer millor els creditors/es.

En conseqüència, les facultats d’administració i disposició de la persona deutora quedaran ja suspeses.

Per altra banda es produirà el venciment anticipat dels crèdits concursals ajornats i la conversió en diners de qualsevol prestació.

L’objectiu de la liquidació és procedir al repartiment dels béns i drets de la persona deutora a favor dels creditors/es (si la persona deutora és persona jurídica es procedirà a la seva dissolució i liquidació).

logoETC