Declaració de Concurs Creditors


Sol·licitud de declaració del concurs

A qui s’aplica la Llei Concursal?
El concurs pot referir-se a qualsevol persona deutora, ja sigui persona física o jurídica.

Quan s’aplica la Llei Concursal?
La causa que activa l’aplicació de la Llei Concursal és bàsicament la insolvència de la persona deutora. La normativa anterior distingia entre la suspensió de pagaments i la fallida, però en l’actualitat ens trobem amb una sola figura: el concurs. L’existència del concurs no es considera de forma automàtica; és a dir, s’ha de declarar de forma expressa.

En què consisteix la situació d’insolvència?
Es troba en una situació d’insolvència la persona deutora que no pot complir regularment les seves obligacions exigibles. S’entén per obligacions exigibles: les obligacions bàsicament econòmiques que no siguin vençudes, líquides i exigibles. És important tenir en compte que la mera existència d’una situació d’insolvència no és suficient perquè la maquinària prevista en la Llei Concursal es posi en funcionament. És necessària una posició activa (bé del deutor mateix, d’un tercer o d’ofici per part de l’Administració de Justícia) perquè davant una situació d’insolvència ja real o prevista es declari el concurs.

Qui pot sol·licitar la declaració de concurs?
La persona deutora si preveu l’existència d’una situació d’insolvència, pot sol·licitar la seva pròpia declaració de concurs.

Els creditors/es, quan hagin intentat executar el deute sobre la persona deutora i no existeixin béns lliures suficients per afrontar la totalitat del deute i en els casos d’incompliment d’alguna de les següents obligacions:

► Incompliment del pagament de les obligacions tributàries exigibles durant els 3 mesos anteriors a la sol·licitud del concurs.
► Incompliment dels pagaments de quotes a la Seguretat Social durant el mateix període.
► Incompliment dels pagaments de salaris i indemnitzacions derivades de les relacions de treball en els últims 3 mesos.

Aquestes tres causes obren la possibilitat directa de sol·licitud de la declaració de concurs a l’administració tributària, l’administració de la Seguretat Social o als treballadors/es.

Existeixen dos tipus de concurs:

CONCURS VOLUNTARI: és aquell que ha iniciat de forma voluntària la persona deutora. La persona deutora haurà de sol·licitar la declaració de concurs en els 2 mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d’insolvència.

La falta de sol·licitud de la declaració de concurs en aquest termini implica la presumpció d’existència d’un concurs culpable. En aquest sentit el Codi Penal estableix que el declarat culpable serà castigat amb pena de presó de 2 a 6 anys i multa de 8 a 24 mesos, quan la situació de crisi econòmica o insolvència sigui causada o agreujada dolosament per la persona deutora o persona que actua en el seu nom.

Quan es considera que la persona deutora coneix o ha de conèixer la seva situació d’insolvència: quan coneix algun dels fets que esmentem a continuació:
► El sobreseïment general en el pagament corrent de les obligacions de la persona deutora.
► L’existència d’embargaments que afectin d’una manera general el patrimoni de la persona deutora.
► L’alçament o la liquidació precipitada o ruïnosa dels seus béns per part del deutor.
► L’incompliment d’alguna de les següents obligacions:
► La de pagament d’obligacions tributàries durant els 3 mesos anteriors a la sol·licitud de concurs.
► Les de pagament de quotes a la Seguretat Social durant el mateix termini.
► La de pagament dels salaris i altres retribucions derivades de les relacions del treball de les 3 últimes mensualitats.

La persona deutora haurà de presentar en l’escrit de sol·licitud si el seu estat d’insolvència és actual o si ho preveu com imminent.

La sol·licitud anirà acompanyada pels documents següents:
► Memòria de la història econòmica i jurídica de la persona deutora, de l’activitat o activitats a les quals s’hagi dedicat durant els 3 últims anys i dels establiments, oficines i explotacions dels quals sigui titular.
► Si la persona deutora fos una persona casada, també indicarà les dades del cònjuge i el règim econòmic del matrimoni.
► Si la persona deutora fos persona jurídica, indicarà la identitat dels socis/sòcies i administradors/es.
► Inventari de béns i drets amb l’estimació del valor real actual.
► Relació de creditors/es, amb la quantia i el venciment dels seus crèdits.
► Si la persona deutora està obligada legalment a dur comptabilitat, també haurà d’adjuntar els comptes anuals i informes d’auditoria dels 3 últims exercicis i si forma part d’un grup d’empreses, els comptes anuals de la resta d’integrants del grup.
► Si la persona deutora en la seva sol·licitud de concurs sol·licita així mateix la liquidació de la persona natural o jurídica, haurà d’acompanyar també una proposta de liquidació.

CONCURS NECESSARI: és el que ha sol·licitat qualsevol dels creditors/es. El creditor haurà de demostrar la seva condició acompanyant documentació que determini l’existència, origen, data, import i situació actual del crèdit.


Estimació judicial de la sol·licitud de concurs
Una vegada presentada la documentació el jutge/essa l’examinarà i estimarà que està completa.

En aquest moment entrarà en marxa el mecanisme de la publicitat registral, per a protegir el tercer de bona fe.

Si la persona deutora és persona natural, s’inscriurà la declaració del concurs i si escau la suspensió de facultats d’administració i disposició en el Registre Civil.

Si la persona deutora fos un subjecte inscrit al Registre Mercantil, s’inscriurà la seva situació de concurs.

Així mateix i com complement també es faran anotacions preventives de declaració de concurs en altres registres relacionats (Registre Propietat, Registre Béns Mobles, etc).

logoETC