Glossari

Acord de finançament: Es tracta d’aquell acord previ al concurs entre el deutor i una part dels seus creditors (3/5 de passiu) que suposa una ampliació del crèdit disponible o una reordenació del seu passiu, bé mitjançant la prorroga del seu termini de venciment, bé mitjançant l’establiment d’altres obligacions en substitució d’aquelles. Aquest acord no podrà ser rescindit per l’article 71.1 si gaudeix dels requisits assenyalats per la disposició addicional 4ª.

Acta de la junta de creditors: Document estès pel secretari de la junta de creditors, en la qual ha de relatar, de manera succinta, tot l’esdevingut en relació a les deliberacions sobre cada proposta de conveni, expressant el resultat de cada votació i el sentit del vot dels creditors que així ho sol·licitin, podent demanar aquests, a més, que s’uneixi el text escrit de les seves intervencions quan no constin en les actuacions.

Administració concursal: Òrgan auxiliar del jutge, compost per una o tres persones, encarregat de supervisar l’actuació del concursat i analitzar les causes que han conduït a la insolvència. En alguns casos relleva l’administrador social en les seves funcions (suspensió), en altres, la majoria, el tutela i controla la seva actuació (intervenció).

Aranzel: És la retribució dels administradors concursals, que regula el Reial Decret 1860/2004, de 6 de setembre, i que està fixada en funció de l’actiu, el passiu i la complexitat de l’assumpte.

Balanç: Document comptable que reflecteix la situació d’una societat en un moment determinat, constatant, sistematitzant i valorant els seus actius, passius i el seu patrimoni net.

Balanç consolidat: Estat de situació en què s’agrupen els balanços de totes les societats dependents juntament amb el de la societat dominant.

Balanç de liquidació: Balanç de situació elaborat per assentar les operacions relacionades amb la liquidació d’una societat.

Balanç de liquidació definitiu: Balanç de situació elaborat per assentar les operacions relacionades amb la liquidació, amb caràcter definitiu, d’una societat.

Classificació dels crèdits: La classificació marca la posició dels crèdits dins del concurs, i especialment l’ordre de preferència de cobrament en cas de liquidació. El creditor en la seva comunicació necessita fer constar la posició que a cadascun dels seus crèdits li correspon dins de la classificació de crèdits i els motius que justifiquen aquesta classificació: si un crèdit és un crèdit contra la massa, amb privilegi especial, amb privilegi general, ordinari, subordinat i el perquè.

Concurs de creditors: És sobretot un procés que està orientat per pal·liar els malignes efectes de la insolvència tractant d’organitzar les finances del deutor quan no pot fer front als seus deutes amb la finalitat que l’empresa tingui continuïtat, fins i tot si per a això cal que els creditors no cobrin part dels seus crèdits o hagin d’esperar molt de temps sense cobrar-los.

Concurs necessari: Aquell que és sol·licitat per qualsevol creditor.

Concurs voluntari: Aquell que és sol·licitat pel propi deutor.

Concursat: És aquella persona física o jurídica insolvent, i que declara judicialment, recauen sobre ella els efectes propis d’aquesta declaració.

Conveni concursal: És un acord celebrat entre el deutor concursal i els seus creditors, el qual és vinculant per a tots ells, i el contingut regula fonamentalment la forma de satisfacció dels crèdits.

Declaració de concurs: Resolució judicial en forma d’acte que inicia l’obertura del concurs, el contingut ve regulat en l’article 21 de la LC, començant-se a partir de llavors a produir els efectes propis del concurs.

Deutor: Un deutor és aquella persona (física o jurídica) que deu diners o una altra obligació a algú més.

Espera: És un ajornament en el pagament dels crèdits.

Il·liquiditat: Manca de tresoreria que impedeix fer front a les obligacions de pagament a curt termini.

Insolvència: Es tracta d’un estat patrimonial en què el deutor no pot complir regularment i puntualment les seves obligacions. És el pressupost de fet o objectiu del concurs, i dins d’ell està continguda tant la insolvència provisional com la definitiva.

Junta de creditors: És precisament la reunió convocada a l’efecte de deliberar i votar totes les propostes de Conveni presentades i assolir el conveni concursal que permeti la satisfacció dels creditors i la continuïtat de l’activitat empresarial.

Liquidació: És la fase del concurs en què es produeix la conversió en diners (fer líquid) mitjançant l’alienació de tot el patrimoni empresarial (béns i drets) per poder satisfer als creditors. La nostra legislació concursal preveu dos finals per al concurs: el Conveni o la Liquidació. Si no es pot aconseguir el Conveni o aquest esdevé en impossible compliment caldrà procedir a la Liquidació.

Liquidació anticipada: És aquella fase de liquidació que s’obre a instància del deutor sense esperar que acabi la fase comuna, en concret la formulació i resolució de les impugnacions de l’inventari i la llista de creditors, en conte que aquestes impugnacions poden demorar l’activitat liquidadora pròpiament dita amb greu deteriorament de la massa activa. En aquest supòsit es superposen la fase comuna i la de liquidació, si bé el jutge no autoritzés amb caràcter general els pagaments als creditors fin que no s’hagin resolt les impugnacions a l’inventari i la llista de creditors. L’objectiu principal de l’obertura anticipada de la liquidació és el no deteriorament de la massa activa del concurs.

Llistat de creditors: Document elaborat pels administradors, adjuntat el seu informe, en el qual es recull per ordre alfabètic els crèdits reconeguts, els exclosos i els crèdits contra la massa. En aquest llistat s’inclou la identificació del creditor, la identificació del crèdit i la seva classificació.

Massa activa: Són els béns i drets que constitueixen el patrimoni del deutor a la data de declaració. La doctrina diferència entre massa de fet, conjunt de béns que es troben en poder del concursat- els béns que hi ha- i massa de dret, que està constituïda pels béns que, per disposició de llei, estan destinats a satisfer als creditors -els béns que haurien d’estar-. De la massa de fet es passa a la massa de dret per les operacions de separació i de reintegració.

Massa passiva: Són tots els crèdits que existeixen contra el deutor concursat, i que no tenen la consideració de crèdits contra la massa .. Un cop declarat el concurs, tots els creditors del deutor queden integrats en la massa passiva del concurs.

Pla de liquidació: Pla elaborat per l’administració concursal que versarà sobre la proposta de realització dels béns i drets que integren la massa activa del concurs.

Qualificació del concurs: És la part del concurs que determina les responsabilitats del concursat, els seus administradors de fet i de dret i còmplices. Pot ser fortuïta o culpable.

Qualificació culpable: Quan en la generació o estat de la insolvència hi hagi hagut dol o culpa greu del deutor, o en cas de persona jurídica, dels seus administradors o liquidadors, de dret o de fet.

Qualificació fortuïta: Quan en la generació o estat de la insolvència no hi hagi hagut dol o culpa greu del deutor, o en cas de persona jurídica, dels seus administradors o liquidadors, de dret o de fet.

Registre Públic Concursal: Portal d’internet sota la responsabilitat del Ministeri de Justícia, la gestió està encomanada al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles, la funció és la de donar publicitat (notícia) complementària al BOE, el Registre Mercantil i la publicació edictal de les resolucions concursals i les resolucions que declarin concursats culpables i acordin la designació o inhabilitació dels administradors concursals. No és un registre públic en sentit estricte sinó ampli.

logoETC