Legislació

Actualment, les lleis més rellevants són:

► Llei Concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol)
► RDL 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en màteria concursal

► RDL 158/2008, de 8 de febrer, pel qual es modifica el Reglament del Registre Mercantil per a la millora de la informació del registre mercantil central
► RDL 1333/2012, de 21 de setembre, pel qual es regula l’assegurança de responsabilitat civil i la garantia equivalent dels administradors concursals
► RDL 892/2013, de 15 de novembre, pel qual es regula el Registre Públic Concursal

logoETC